Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

e-Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Wypełnij formularz

Miejsce składania deklaracji


Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamień Pomorski

Dane składającego deklarację

Adres zamieszkania / siedziby składającego deklarację

Adres nieruchomości, której dotyczy niniejsza deklaracja

Adres korespondencyjny

Dane deklaracji

Dane dotyczące nieruchomości

Nieruchomość podłączona do sieci wodociągowej (nieruchomość zamieszkała lub część zamieszkała):

Nieruchomość niepodłączona do sieci wodociągowej lub brak opomiarowania (nieruchomość zamieszkała lub część zamieszkała):

Część niezamieszkała na której prowadzona jest działalność hotelarska:

Część niezamieszkała na której prowadzona jest działalność hotelarska - nieruchomości, w których brak jest wodomierza lub w przypadku nieruchomości, dla których brak jest odpowiednich danych dotyczących ilości zużytej wody lub odliczania wody zużytej na określone cele:

Wysokość opłatyInformacja o załącznikach

Potwierdzam, że posiadam elektroniczną skrzynkę podawczą na e-PUAP.

Informacja: Zanim potwierdzisz wejdź na epuap.gov.pl/wps/portal , zaloguj się na swoje konto e-PUAP i zobacz czy posiadasz skrzynkę o nazwie np. Moja skrzynka . Ważne aby po weryfikacji posiadania skrzynki wylogować się z konta e-PUAP.
Uwaga: Jeśli nie posiadasz elektronicznej skrzynki podawczej nie będzie możliwy kontakt zwrotny Urzędu z Tobę poprzez e-PAUP.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Kamienia Pomorskiego, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski.
 • Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Dariusz Łydziński – dariusz@4itsecurity.pl, tel. 607-603-890.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. z uwagi na niezbędność wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora, obsługującym lub udostępniającym systemy i narzędzia teleinformatyczne, upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, a także odbiorcom danych osobowych m.in. organom państwowym lub organom samorządu terytorialnego, sądom, innym organom sprawiedliwości, operatorom pocztowym.
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej, maksymalnie przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń, a wynikających z przepisów prawa.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w razie uznania, że przetwarzanie państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Pouczenie

 1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze. zm.).
 2. Zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują o podobnym charakterze.
 3. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na każdym właścicielu nieruchomości w rozumieniu art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).
 4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w terminach zgodnych z uchwałą Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Objaśnienia

 1. Nr PESEL wpisują właściciele będący osobami fizycznymi objęci rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub nie będący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towaru i usług.
 2. Nr NIP, REGON należy podać w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 170)
 3. Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt. 4 u.c.p.g. obowiązany do jego wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy i załączyć ją do deklaracji.
 4. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomość zamieszkałą powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Wyliczoną opłatę uiszcza się bez wezwania w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Deklarując liczbę osób zamieszkałych daną nieruchomość należy podać liczbę osób faktycznie zamieszkałych- nie zameldowanych.
 5. W przypadku, gdy podmiot odbierający odpady komunalne powiadomi gminę o braku segregacji, to zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona według stawki przewidzianej dla odpadów niesegregowanych - różnica pomiędzy zadeklarowaną i zapłaconą przez właściciela nieruchomości opłatą a opłatą określoną przez organ, stanowić będzie zaległość, którą należy uregulować wraz z odsetkami.
 6. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
 7. Dokumentem wykazującym upoważnienie do podpisywania deklaracji jest np. pełnomocnictwo (opłacone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546), prawomocne postanowienie sądu ustanawiające przedstawiciela ustawowego, umowa zlecenia zarządzania (administrowania)
 8. Deklarację podpisuje podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji lub osoba upoważniona do podpisania deklaracji o której mowa w pkt. 7 objaśnień.