herbeBOI - Gmina Kamień Pomorski

Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy

Nieruchomości, dzierżawa

Wymagane dokumenty

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Geodezji i Gospodarowania Mieniem, pokój nr 14 (II piętro), tel. 913823967

Opłaty

17 zł za wydanie zaświadczenia. Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia. W przypadku, gdy wniosek dotyczy wydania zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy w oparciu o ustawę z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej.

Opłaty można dokonać:
- na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
Tytuł opłaty: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy
- gotówką w kasie urzędu
- kartą płatniczą w urzędzie

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy następuje nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. Odbiór dokumentu: osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu lub za pośrednictwem poczty na wskazany przez wnioskodawcę adres.

Podstawa prawna

  • art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

     

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje