herbeBOI - Gmina Kamień Pomorski

Karty usług

Procedury załatwiania spraw w Jednostce.

Wpisz nazwę usługi, której szukasz

Nazwa usługi
Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych Podatki i opłaty lokalne
Decyzje w sprawach ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym Podatki i opłaty lokalne
Decyzje w sprawach ulgi z tytułu utworzenia lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego Podatki i opłaty lokalne
Decyzje w sprawach umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego Podatki i opłaty lokalne
Decyzje w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Podatki i opłaty lokalne
Podział nieruchomości Nieruchomości, dzierżawa
Ustalenie numeru porządkowego Nieruchomości, dzierżawa
Ustalenie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych Podatki i opłaty lokalne
Ustalenie podatku od środków transportowych Podatki i opłaty lokalne
Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy Nieruchomości, dzierżawa
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości w podatku Podatki i opłaty lokalne
Wydawanie zaświadczeń z ewidencji podatkowej Podatki i opłaty lokalne
Zezwolenie na lokalizacje w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zezwolenie na wykonanie, lokalizację, przebudowę zjazdu z drogi Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim reklamy lub obiektu handlowego, usługowego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń i obiektów nie związanych z funkcjonowaniem drogi Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników Sprawy oświatowe