Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Aktualizacja wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego (na czas nieoznaczony) Gospodarka mieszkaniowa
Aktualizacja wniosku o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu mieszkalnego (na czas oznaczony). Gospodarka mieszkaniowa
Decyzja o warunkach zabudowy Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych Podatki i opłaty lokalne
Decyzje w sprawach ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym Podatki i opłaty lokalne
Decyzje w sprawach ulgi z tytułu utworzenia lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego Podatki i opłaty lokalne
Decyzje w sprawach umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego Podatki i opłaty lokalne
Decyzje w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Ochrona środowiska
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie Urząd Stanu Cywilnego
Nadanie nazwy ulicy Nieruchomości
Odpisy aktów stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Orzekanie o zmianie imienia lub nazwiska Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko (nadanie dziecku nazwiska męża matki / żony ojca) Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim Działalność gospodarcza
Oświadczenie rodziców o zmianie imienia lub imion dziecka Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego
Podział nieruchomości Nieruchomości
Potwierdzanie Profilu Zaufanego Profil zaufany
Przedłużenie ważności Profilu Zaufanego Profil zaufany
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Nieruchomości
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane / odtworzenie aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Rozgraniczenie nieruchomości Nieruchomości
Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego Nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu Nieruchomości
Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Urząd Stanu Cywilnego
Udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Nieruchomości
Unieważnienie Profilu Zaufanego Profil zaufany
Ustalenie numeru porządkowego Nieruchomości
Ustalenie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych Podatki i opłaty lokalne
Ustalenie podatku od środków transportowych Podatki i opłaty lokalne
Ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości Gminy Kamień Pomorski Nieruchomości
Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach Gminy Kamień Pomorski Nieruchomości
Uznawanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych w sprawach cywilnych (wydanych w państwie nie należącym do Unii Europejskiej lub w Danii) Urząd Stanu Cywilnego
Uznawanie orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej wydanych w państwach należących do Unii Europejskiej za wyjątkiem Danii Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o dofinansowanie usuwania azbestu Ochrona środowiska
Wniosek o przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu mieszkalnego (na czas oznaczony) Gospodarka mieszkaniowa
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego - węgla kamiennego Ochrona środowiska
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego (na czas nieoznaczony) Gospodarka mieszkaniowa
Wniosek o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu mieszkalnego (na czas oznaczony). Gospodarka mieszkaniowa
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis, wykreślenie, zawieszenie, wznowienie, zmiana wpisu) Działalność gospodarcza
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) Działalność gospodarcza
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Usługi komunalne
Wydanie decyzji środowiskowej Ochrona środowiska
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kamień Pomorski Działalność gospodarcza
Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy Nieruchomości
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia (w miejscu ) poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Kamień Pomorski Działalność gospodarcza
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości w podatku Podatki i opłaty lokalne
Wydawanie zaświadczeń z ewidencji podatkowej Podatki i opłaty lokalne
Wypis lub wyrys ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały Ewidencja ludności
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące Ewidencja ludności
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (gm. Kamień Pomorski) Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zaświadczenie o stanie cywilnym Urząd Stanu Cywilnego
Zaświadczenie o stwierdzeniu braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na wycięcie drzewa Ochrona środowiska
Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby Urząd Stanu Cywilnego
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (małżeństwo wyznaniowe) Urząd Stanu Cywilnego
Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo Urząd Stanu Cywilnego
Zawarcie związku małżeńskiego w urzędzie stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Zezwolenie na lokalizacje w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kamień Pomorski Usługi komunalne
Zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Urząd Stanu Cywilnego
Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu Ochrona środowiska
Zezwolenie na wykonanie, lokalizację, przebudowę zjazdu z drogi Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim reklamy lub obiektu handlowego, usługowego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń i obiektów nie związanych z funkcjonowaniem drogi Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zgłoszenie urodzenia dziecka Urząd Stanu Cywilnego
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Nieruchomości
Zgłoszenie zgonu Urząd Stanu Cywilnego
Zmiany w aktach stanu cywilnego - sprostowanie Urząd Stanu Cywilnego
Zmiany w aktach stanu cywilnego - uzupełnienie Urząd Stanu Cywilnego
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników Sprawy oświatowe
Złożenie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Usługi komunalne