Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Zezwolenie na lokalizacje w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ( pobierz  wniosek w formacie DOC )
 • mapa do celów projektowych (2 egz.) w skali 1:1000 lub 1:500, z naniesionymi projektowanymi  urządzeniami, jako załącznik do wniosku

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 16 (II piętro), tel. 913823952


Opłaty

 • z tytułu złożenia wniosku - brak
 • w przypadku reprezentowania strony przez pełnomocnika opłata skarbowa w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa, płatna w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto nr: 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010

Termin i sposób realizacji

 • niezwłocznie jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki, przedstawi wymagane dokumenty - 14 dni,
 • w ciągu jednego miesiąca, jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
 • w ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana

Podstawa prawna

 • art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
 • art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.