herbeBOI - Gmina Kamień Pomorski

Zezwolenie na wykonanie, lokalizację, przebudowę zjazdu z drogi

Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • Załączniki do wniosku:
    - Plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją zjazdu z drogi – wykonany na aktualnej mapie geodezyjnej w skali 1 : 500.
    - Kserokopia aktu własności*, umowa dzierżawy* lub innego dokumentu* świadczącego o pozyskaniu nieruchomości w zarząd trwały – poświadczona za zgodność z oryginałem.
    - Kserokopia decyzji o warunkach zabudowy działki, do której zamierza się wykonać zjazd – poświadczona za zgodność z oryginałem.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 16 (II piętro), tel. 913823952

Termin i sposób załatwienia

- niezwłocznie jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki, przedstawi wymagane dokumenty - 14 dni,
- w ciągu jednego miesiąca, jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
- w ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana

Podstawa prawna

  • Art. 29 ust. 1, ust. 3, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.),
  • § 77 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.),
  • § 79 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.