Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Zezwolenie na wykonanie, lokalizację, przebudowę zjazdu z drogi

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek na wykonanie, lokalizację, przebudowę zjazdu z drogi (pobierz wniosek w formacie DOC )
 • załączniki do wniosku:
  a) plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją zjazdu z drogi – wykonany na aktualnej mapie geodezyjnej w skali 1 : 500
  b) kserokopia aktu własności / umowa dzierżawy / lub innego dokumentu* świadczącego o pozyskaniu nieruchomości w zarząd trwały – poświadczona za zgodność z oryginałem
  c) kserokopia decyzji o warunkach zabudowy działki, do której zamierza się wykonać zjazd – poświadczona za zgodność z oryginałem

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 16 (II piętro), tel. 913823952


Opłaty

brak


Termin i sposób realizacji

 • niezwłocznie jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki i przedstawi wymagane dokumenty - 14 dni
 • w ciągu jednego miesiąca, jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego
 • w ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana

Podstawa prawna

 • art. 29 ust. 1, ust. 3, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.),
 • § 77 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.),
 • § 79 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.