Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń i obiektów nie związanych z funkcjonowaniem drogi

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek o zajęcie pasa drogowego ( pobierz wniosek w formacie DOC )
 • załączniki do wniosku:
  a) plan sytuacyjny zajmowanego odcinka pasa drogowego z podaniem jego wymiarów – wykonany na aktualnej mapie geodezyjnej w skali 1:500 i zakreślonym (kolorem czerwonym) obrysie zajmowanej powierzchni pasa drogowego.
  b) projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  c) projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa – zatwierdzony przez Starostę Powiatu Kamieńskiego.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 16 (II piętro), tel. 913823952


Opłaty

 • z tytułu złożenia wniosku - brak
 • z tytułu zajęcia pasa i umieszczenia urządzenia opłata wyliczana jest indywidualnie na podstawie złożonego wniosku w oparciu o uchwałę nr XVII/161/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2004 w sprawie wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego oraz uchwał zmieniających nr XXIX/286/16 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2016 r. i  XII/130/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2019r.,
 • w przypadku reprezentowania strony przez pełnomocnika opłata skarbowa w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa, płatna w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto nr: 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010

Termin i sposób realizacji

 • niezwłocznie jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki, przedstawi wymagane dokumenty - 14 dni,
 • w ciągu jednego miesiąca, jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
 • w ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana

Podstawa prawna

 • art. 20 pkt 8, art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.)
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
 • uchwała  nr XVII/161/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2004r., w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 65 poz. 1169),
 • uchwała nr XXIX/286/16 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/161/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2004r., (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego 2017r. poz. 126)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.