herbeBOI - Gmina Kamień Pomorski

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń i obiektów nie związanych z funkcjonowaniem drogi

Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 • Załączniki do wniosku:
  - Plan sytuacyjny zajmowanego odcinka pasa drogowego z podaniem jego wymiarów – wykonany na aktualnej mapie geodezyjnej w skali 1:500 i zakreślonym (kolorem czerwonym) obrysie zajmowanej powierzchni pasa drogowego.
  - Projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  - Projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa – zatwierdzony przez Starostę Powiatu Kamieńskiego.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 16 (II piętro), tel. 913823952

Termin i sposób załatwienia

- niezwłocznie jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki, przedstawi wymagane dokumenty –
14 dni,
- w ciągu jednego miesiąca, jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
- w ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana

Podstawa prawna

 • Art. 20 pkt 8, art. 40 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.),
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1264 ze zm.),
 • Uchwała  nr XVII/161/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2004r., w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 65 poz. 1169),
 • Uchwała nr XXIX/286/16 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/161/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2004r., (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego 2017r. poz. 126)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.