Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

W  miejscu  -> https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ znajdują się formularze do pobrania:

 • dla podatku rolnego: IR-1, ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3
 • dla podatku od nieruchomości: IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3
 • dla podatku leśnego: IL-1, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3

Wraz z informacją składaną po raz pierwszy lub korektą deklaracji podatnik składa kserokopię aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego informację zawartą w korekcie.


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Planowania i Finansów, pokój nr 2 (parter), tel. 913823961


Opłaty

brak opłat


Termin i sposób realizacji

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja Podatkowa
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
 • Ustawa z dnia 20 października 2002r. o podatku leśnym
 • Uchwała Nr XI/113/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie podatku od nieruchomości
 • Uchwała XI/114/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta oraz zarządzenia poboru podatku rolnego w drodze inkasa

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Kamienia Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zażalenie na postanowienie, składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał, w terminie 7 dni od daty doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

TERMINY SKŁADANIA INFORMACJI PODATKOWEJ

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.