Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Odpisy aktów stanu cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (pobierz wniosek w formacie PDF )
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej wraz ze złożeniem wniosku (jeżeli dotyczy)
 • dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu)

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego (parter, pokój nr 2A i 3, tel.913823973, 913823959)


Opłaty

 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego (zwykły i wielojęzyczny) -  22 zł
  Tytuł opłaty: opłata skarbowa za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (zwykły i wielojęzyczny)
   
 • odpis zupełny aktu stanu cywilnego -  33 zł
  Tytuł opłaty: opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego
   
 • pełnomocnictwo -  17 zł
  Tytuł opłaty: opłata skarbowa za pełnomocnictwo
   
 • wydanie wielojęzycznego standardowego formularza - 17 zł
  Tytuł opłaty: opłata skarbowa za wydanie standardowego formularza

Odpisy nie podlegające opłacie skarbowej lub zwolnione na podstawie ustawy o opłacie  skarbowej (np. w sprawach: alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych, pomocy społecznej, wspierania rodziny, zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę, nauki, szkolnictwa, dokumentów tożsamości i innych).


Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Termin i sposób realizacji

 • odpis aktu stanu cywilnego nie przeniesionego do rejestru stanu cywilnego: od 7 do 10 dni   roboczych
 • odpis aktu stanu cywilnego przeniesionego do rejestru stanu cywilnego : niezwłocznie

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28  listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (art. 45-48)
 • Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który wydał decyzję.


Dodatkowe informacje, uwagi

Z rejestru stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego.
Odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi.
Odpis skrócony aktu stanu cywilnego zawiera treść aktu stanu cywilnego uwzględniającą treść wzmianek dodatkowych.
Odpisy skrócone aktów stanu cywilnego wydawane są również na drukach wielojęzycznych (odpis wielojęzyczny aktu małżeństwa nie może zostać wydany, jeżeli przynajmniej jeden  z małżonków zmienił nazwisko decyzją administracyjną lub poprzez powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa).                

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego dotyczącej wskazanej osoby składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju.

Odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kamieniu Pomorskim nie  przeniesionych do rejestru stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby uprawnionej w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Odpisy aktów stanu cywilnego wymagające uprzedniego zamówienia  w innym urzędzie stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby uprawnionej w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Odpisy aktów stanu cywilnego przeniesionych do rejestru stanu cywilnego wydaje się  niezwłocznie.
Przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego jest czynnością jednorazową  i od chwili przeniesienia odpisy aktu stają się dostępne w każdym urzędzie stanu cywilnego  w kraju.

Odpis aktu stanu cywilnego wydaje się podmiotom wymienionym w art. 45 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, w szczególności: osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Osoba, której akt dotyczy, jej małżonek, dzieci oraz rodzice mogą złożyć wniosek o wydanie  z rejestru stanu cywilnego odpisu zupełnego lub odpisu skróconego aktu stanu cywilnego dotyczącego tej osoby przy użyciu usługi elektronicznej dostępnej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePAUP, za wyjątkiem wniosków o wydanie skróconych odpisów wielojęzycznych aktów stanu cywilnego, w przypadku których  przepisy nie przewidują ich wydania w formie dokumentu elektronicznego.                                                                                                                                         

Odpis aktu stanu cywilnego dotyczący wskazanej osoby może zostać wydany, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument taki może być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej, ponieważ tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.

Do wydanego odpisu skróconego aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa lub zgonu) istnieje możliwość wydania wielojęzycznego standardowego formularza we wskazanym języku urzędowym krajów Unii Europejskiej. (pobierz Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza w formacie PDF )

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza wraz z opłatą w wysokości 17 zł składa się wraz z wnioskiem o wydanie skróconego odpisu aktu stanu cywilnego do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Wielojęzyczny formularz wydaje się na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego jednocześnie z dokumentem, do którego jest załączany.