Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych wskazanej osoby ( pobierz wniosek w formacie PDF )
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej wraz ze złożeniem wniosku
 • Dokument tożsamości – do wglądu.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego (parter, pokój nr 2A i 3, tel.913823973, 913823959)


Opłaty

 • wydanie zaświadczenia -  24 zł
  Tytuł opłaty: Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych wskazanej osoby

Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Termin i sposób realizacji

 • Wydanie zaświadczenia w terminie od 7 do 10 dni roboczych
 • Odmowa wydania zaświadczenia – do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch  miesięcy

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28  listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (art. 44-45)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kamieniu Pomorskim.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
 • Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się podmiotom wymienionym w art. 45 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, w szczególności :
  osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
 • Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.
 • Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby może zostać wydane, na wniosek na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.