Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (pobierz wniosek w formacie PDF)
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej wraz ze złożeniem wniosku 
 • dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu)

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego (parter, pokój nr 2A i 3, tel.913823973, 913823959)


Opłaty

 • Zaświadczenie o stanie cywilnym - 38 zł
  Tytuł opłaty: Opłata skarbowa za zaświadczenie o stanie cywilnym
   
 • Wielojęzyczny formularz standardowy - 17 zł
  Tytuł opłaty:   Opłata skarbowa za wielojęzyczny formularz standardowy

Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Termin i sposób realizacji

 • Wydanie zaświadczenia w terminie od 7 do 10 dni roboczych
 • Odmowa wydania zaświadczenia – do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch  miesięcy.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28  listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (art. 44)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kamieniu Pomorskim.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
 • Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.
 • Zaświadczenie wydawane jest osobie, której dotyczy.
 • Zaświadczenie o stanie cywilnym może zostać wydane, na wniosek, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 • Do wydanego zaświadczenia istnieje możliwość wydania wielojęzycznego standardowego formularza we wskazanym języku urzędowym krajów Unii Europejskiej (pobierz wniosek w formacie PDF) .
 • Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza z opłatą w wysokości 17 zł  składa się wraz z oryginałem wydanego zaświadczenia o stanie cywilnym do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Wielojęzyczny formularz wydaje się nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Oryginał dokumentu urzędowego (zaświadczenia o stanie cywilnym) złożony wraz z wnioskiem o wydanie wielojęzycznego formularza, organ wydający formularz zwraca wnioskodawcy wraz z wydaniem wielojęzycznego formularza.