Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. (pobierz wniosek w formacie PDF) .
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej wraz ze złożeniem wniosku.
 • Dokument tożsamości – do wglądu.
 • Pisemne zapewnienie, że wnioskodawca nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
 • Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
 • Jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce,  składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego (parter, pokój nr 2A i 3, tel.913823973, 913823959)


Opłaty

 • Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo - 38 zł
  Tytuł opłaty: Opłata skarbowa za zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
   
 • Wielojęzyczny formularz standardowy - 17 zł
  Tytuł opłaty: Opłata skarbowa za wielojęzyczny formularz standardowy

Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Termin i sposób realizacji

 • Wydanie zaświadczenia w terminie od 7 do 10 dni roboczych.
 • Odmowa wydania zaświadczenia – do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch  miesięcy.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28  listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego - art. 83
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego wybrany przez wnioskodawcę.
 • Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela polskiego i cudzoziemca, którego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego, mogą oni otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo.
 • Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo ważne jest  6 miesięcy od daty jego sporządzenia.
 • Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego składane są wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:
  a) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
  b) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
  c) konsula.
  Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
  a) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
  b) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
  W przypadku braku tłumaczenia przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.
 • Do wydanego zaświadczenia istnieje możliwość wydania wielojęzycznego standardowego formularza we wskazanym języku urzędowym krajów Unii Europejskiej (pobierz wniosek w formacie PDF) .
  Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza z opłatą w wysokości 17 zł  składa się wraz z oryginałem wydanego zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Wielojęzyczny formularz wydaje się nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Oryginał dokumentu urzędowego (zaświadczenia) złożony wraz z wnioskiem o wydanie wielojęzycznego formularza, organ wydający formularz zwraca wnioskodawcy wraz z wydaniem wielojęzycznego formularza.