Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (małżeństwo wyznaniowe)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (pobierz wniosek w formacie PDF). 
 2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej wraz ze złożeniem wniosku.
 3. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów)  dowód osobisty lub paszport do wglądu,
 4. Pisemne zapewnienia nupturientów, że nie wiedzą o istnieniu okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed kierownikiem USC.
 5. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 6. Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.
  Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, z podpisem urzędowo poświadczonym  i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.
 7. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
 8. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:
  a) odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;
  b) odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
  c) odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;
  d) odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.
 9. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
  a) pisemne zapewnienie, o którym mowa w pkt 4,
  b) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia wraz  z tłumaczeniem, gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa - odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego  (akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu   poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
  c) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz  z tłumaczeniem albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
  W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego przy składaniu zapewnienia oraz przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Obowiązek zapewnienia udziału tłumacza spoczywa na tej osobie.

Rejestracji małżeństwa dokonuje kierownik USC właściwy dla miejsca zwarcia małżeństwa  na podstawie zaświadczenia przekazanego przez duchownego.


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego (parter, pokój nr 2A i 3, tel.913823973, 913823959)


Opłaty

 • Sporządzenie aktu małżeństwa jeżeli związek małżeński zawierany jest w okręgu rejestracji  Urzędu Stanu Cywilnego w Kamieniu Pomorskim, tj. na terenie gminy Kamień Pomorski i gminy Dziwnów -  84 zł
  Tytuł opłaty: Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa

  Jeżeli związek małżeński zawierany jest na terenie podlegającym właściwości miejscowej innego urzędu stanu cywilnego opłatę skarbową należy wnieść na konto organu właściwego dla sporządzenia aktu małżeństwa i załączyć potwierdzenie wniesionej opłaty.
   
 • Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej

Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Termin i sposób realizacji

 • Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane jest w terminie: - od 7 do 10 dni roboczych.
 • odmowa wydania zaświadczenia – pismo kierownika USC wydawane  w terminie do miesiąca, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.
 • Sporządzenie aktu małżeństwa – najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zaświadczenia od duchownego albo odmowa sporządzenia aktu małżeństwa.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28  listopada 2014 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego – art. 81                
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy – art. 1 § 2 i 3
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Wniosek osoby zainteresowanej do Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu stanu cywilnego o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia lub sporządzenia aktu małżeństwa.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy od daty jego wydania.
 • Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przez wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce a za granicą przed polskim konsulem. Konsul może również przyjąć zapewnienie w przypadku, gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty złożenia przez oboje nupturientów.
 • W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.
 • Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:
  a) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
  b) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
  c) konsula.
  Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
  a) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
  b) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi  a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
  W przypadku braku tłumaczenia przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Nr 16 sporządzoną w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz.U. z 2004, poz. 1735).
 • Po sporządzeniu aktu małżeństwa z urzędu wydawany jest jeden odpis skrócony aktu małżeństwa.