Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów)  dowód  osobisty lub paszport do wglądu.
 • Pisemne zapewnienia nupturientów, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
 • Wniosek o udzielenie ślubu poza siedzibą urzędu stanu cywilnego (pobierz wniosek w formacie PDF) .
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej i opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą urzędu stanu cywilnego wraz ze złożeniem wniosku.
 • Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 • Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
 • Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
  a) pisemne zapewnienie,
  b) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim, odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia wraz z tłumaczeniem, gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa - odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego  (akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu  poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym  przez tłumacza przysięgłego,
  c) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
 • Wniosek o przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą urzędu stanu cywilnego.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego (parter, pokój nr 2A i 3, tel.913823973, 913823959)


Opłaty

 • Sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł
  Tytuł opłaty:- opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa
   
 • Udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego - 1000 zł
  Tytuł opłaty:- opłata skarbowa dodatkowa za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego

Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Termin i sposób realizacji

 • Przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.
 • Sporządzenie aktu małżeństwa.
 • Odmowa przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w formie pisma.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28  listopada 2014 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego – art. 85 ust. 5 i 6 
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • stawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r.  w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego

Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu stanu cywilnego o przyczynach odmowy przyjęcia oświadczeń  o wstąpieniu w związek małżeński.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez nupturientów zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zapewnienie ważne jest 6 miesięcy od daty jego złożenia.
 • Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.
  Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, z podpisem urzędowo poświadczonym  i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.
 • Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku  z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane w oryginale wraz z ich oryginalnym urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:
  a) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
  b) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
  c) konsula.
  Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
  a) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
  b) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski. W przypadku braku tłumaczenia przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976.
 • Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:
  a) odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;
  b) odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
  c) odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;
  d) odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.
 • Kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, tj. na terenie gminy Kamień Pomorski i gminy Dziwnów na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo.
 • Wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa ma zapewniać zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
  Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia w/w wymogów, kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.
 • Jeżeli osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego przy składaniu oświadczeń przewidzianych w ustawie lub procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego są zobowiązane zapewnić udział tłumacza lub biegłego.      
  Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zapewniają udział biegłego lub tłumacza także wtedy, gdy świadkowie nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
 • Po sporządzeniu aktu małżeństwa z urzędu wydawany jest jeden odpis skrócony aktu.