Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku   małżeńskiego i załączniki - dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku (pobierz wniosek w formacie PDF) . 
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej wraz ze złożeniem wniosku.            

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego (parter, pokój nr 2A i 3, tel.913823973, 913823959)


Opłaty

 • Zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - 39 zł
  Tytuł opłaty: opłata skarbowa za zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie.
Pismo kierownika urzędu stanu cywilnego zezwalające lub odmawiające zgody na skrócenie terminu do zawarcia związku małżeńskiego.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 – Prawo o aktach stanu cywilnego – art. 76 ust. 10
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy -  art. 4 
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim  w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika urzędu stanu cywilnego o przyczynach odmowy.


Dodatkowe informacje, uwagi

Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte  przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa.

Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.