Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Gdy rodzice są małżeństwem:  - dowód osobisty jednego z rodziców lub paszport - do wglądu.
 • Gdy matka jest panną, rozwiedzioną lub wdową: dowód osobisty matki lub paszport – do wglądu.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku zgłoszenia urodzenia przez pełnomocnika.
 • Karta urodzenia lub martwego urodzenia dostarczona do urzędu stanu cywilnego przez podmiot medyczny.
 • Wniosek złożony elektronicznie.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego (parter, pokój nr 2A i 3, tel.913823973, 913823959)


Opłaty

 •  Nie podlega opłacie skarbowej.
 • Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby zgłaszającej urodzenie (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)  - 17 zł.
  Tytuł opłaty: opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby zgłaszającej urodzenie
  Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za pełnomocnictwo należy dostarczyć przy zgłoszeniu urodzenia.
  Termin wniesienia opłaty:  w dniu przedłożenia pełnomocnictwa do zgłoszenia urodzenia.

Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Termin i sposób realizacji

 • Sporządzenie protokołu przyjęcia zgłoszenia urodzenia dziecka oraz aktu urodzenia niezwłocznie w dniu zgłoszenia urodzenia w urzędzie stanu cywilnego.
 • W przypadku zgłoszenia urodzenia dziecka przy użyciu usługi elektronicznej - w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia.
 • Odmowa sporządzenia aktu urodzenia – do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.
 • Sporządzenie aktu urodzenia dziecka, wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, powiadomienia o nadaniu numeru PESEL i zameldowanie dziecka.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28  listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego art. 52-61                       
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy dział I a, rozdział I 
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Tryb odwoławczy

Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka w terminie dwudziestu jeden (21) dni od dnia sporządzenia karty urodzenia.
 • Jeśli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w terminie trzech (3) dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
 • Jeżeli dziecko urodziło się martwe, aktu zgonu nie sporządza się, a sporządza się akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.
 • Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.
 • Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
 • Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.
 • Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia wyborze imienia lub imion dziecka jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie zdrobniałej lub mają charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity lub nie wskazują na płeć dziecka, kierując się powszechnym znaczeniem imienia, i wybiera dziecku imię z urzędu, w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu.
 • Jeśli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. W akcie urodzenia jako dane ojca dziecka wpisuje się dane męża matki dziecka. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że dziecko pochodzi od drugiego męża.
 • Jeżeli nie nastąpiło uznanie ojcostwa albo sądowe ustalenie ojcostwa, w akcie urodzenia zamieszcza się jako imię ojca imię wskazane przez osobę zgłaszającą urodzenie, a w razie braku takiego wskazania imię ojca wybrane przez kierownika urzędu stanu cywilnego; jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe zamieszcza się nazwisko matki z chwili urodzenia dziecka, z adnotacją o wpisaniu nazwiska matki i wybranego imienia jako danych ojca.
 • Odpis skrócony aktu urodzenia jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej urodzenie.
 • Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia występuje o nadanie numeru PESEL i powiadamia osobę zgłaszającą urodzenie o nadaniu tego numeru.
 • Zameldowanie dziecka urodzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy jednego z rodziców następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia.
 • Matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych mogą dokonać zgłoszenia urodzenia przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.