Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • dokumenty tożsamości rodziców dziecka - dowód osobisty lub paszport  do wglądu    
 • w przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego a jeszcze nie urodzonego: dowód stwierdzający ciążę kobiety (zaświadczenie o ciąży lub karta ciąży) do wglądu
 • w przypadku uznania dziecka urodzonego, dla którego nie sporządzono aktu urodzenia: dokument potwierdzający urodzenie dziecka wydany przez podmiot medyczny do wglądu
 • w przypadku uznania dziecka, dla którego sporządzono akt urodzenia: PESEL dziecka lub akt urodzenia dziecka do wglądu
 • w przypadku uznania dziecka, które zmarło: PESEL dziecka lub akt urodzenia i akt zgonu do wglądu

Akty stanu cywilnego dotyczące rodziców dziecka powinny być wprowadzone do rejestru stanu cywilnego.


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego (parter, pokój nr 2A i 3, tel.913823973, 913823959)


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.


Termin i sposób realizacji

 • Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa w formie protokołu - niezwłocznie.
 • Odmowa przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa w formie pisma -  7 dni.
 • Rejestracja uznania lub odmowy uznania w rejestrze uznań.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego art. 63
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, powiadamia pisemnie matkę dziecka i mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, w terminie 7 dni od dnia odmowy, o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
  Uznanie ojcostwa może dotyczyć dziecka:
  a) poczętego, lecz nieurodzonego,
  b) urodzonego, dla którego nie sporządzono aktu urodzenia,
  c) urodzonego, dla którego sporządzono akt urodzenia,
  d) urodzonego w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji,
  e) które zmarło.
  Oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka, które ma urodzić się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji są skuteczne, jeżeli dziecko urodziło się w następstwie tej procedury w ciągu dwóch lat od dnia złożenia oświadczenia przez mężczyznę.
 • Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli:
  a) zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki,
  b) doszło wcześniej do uznania ojcostwa lub odmowy uznania ojcostwa,
  c) toczy się w sądzie sprawa o ustalenie ojcostwa,
  d) po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności,
 • Mężczyzna i kobieta, którym kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa mogą zwrócić się z wnioskiem o uznanie ojcostwa do sądu opiekuńczego.
 • Jeżeli osoby składające oświadczenia nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego z powodu nieznajomości języka polskiego, przy składaniu oświadczeń są zobowiązane zapewnić udział biegłego lub tłumacza.
 • Na  wniosek  matki  lub  ojca dziecka   kierownik urzędu stanu cywilnego  wydaje, w okresie nie dłuższym niż do dnia sporządzenia aktu urodzenia dziecka, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym zaświadczenie  potwierdzające  uznanie  ojcostwa (pobierz wniosek w formacie PDF).                     
  Zaświadczenia  nie wydaje się  w przypadku  składania oświadczeń o uznaniu dziecka, które ma się urodzić w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji.
 • Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub polskim konsulem lub sądem.
 • Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, jeżeli nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.
 • W razie niebezpieczeństwa grożącemu bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny,  od którego dziecko pochodzi, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może zostać zaprotokołowane przez notariusza albo złożone do protokołu wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy.