Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Zgłoszenie zgonu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Karta zgonu stwierdzająca zgon wydana przez lekarza.
 • Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca)  jeżeli   jest w posiadaniu osoby zgłaszającej zgon.
 • Książeczka wojskowa osoby zmarłej  jeżeli jest w posiadaniu osoby zgłaszającej zgon.
 • Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon. 
 • Pełnomocnictwo - w przypadku zgłoszenia zgonu przez pełnomocnika.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego (parter, pokój nr 2A i 3, tel.913823973, 913823959)


Opłaty

 • Zgłoszenie zgonu nie podlega opłacie skarbowej.
   
 • Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby zgłaszającej zgon - 17 zł.
  Tytuł opłaty: opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby zgłaszającej zgon
  Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za pełnomocnictwo należy załączyć wraz z oryginałem pełnomocnictwa przy zgłoszeniu zgonu.

Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Termin i sposób realizacji

 • Sporządzenie  protokołu zgłoszenia zgonu i aktu zgonu na podstawie karty zgonu w dniu zgłoszenia zgonu.
 • Wydanie odpisu skróconego aktu zgonu i karty – części przeznaczonej dla administracji cmentarza.
 • Wydanie decyzji o odmowie sporządzenia aktu zgonu – do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28  listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego art. 93                          
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r.  w  sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Tryb odwoławczy

Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu lub miejsce znalezienia zwłok.
Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego karty zgonu  w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia.
Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.


Zgłoszenia zgonu może dokonać najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, t.j.:

 1.  pozostały małżonek(ka);
 2. krewni zstępni;
 3. krewni wstępni;
 4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
 5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
  W przypadku niezgłoszenia zgonu przez podmiot uprawniony do pochówku zgłoszenia zgonu dokonuje przedstawiciel podmiotu zobowiązanego do pochówku zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy  z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Zgłoszenie zgonu zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.
Odpis skrócony aktu zgonu jest wydawany z urzędu w jednym egzemplarzu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej zgon. 
W przypadku niedostępności rejestru stanu cywilnego, urząd stanu cywilnego zamieszcza w III części karty zgonu przeznaczonej dla administracji cmentarza adnotację o zgłoszeniu zgonu, co umożliwi pochowanie osoby zmarłej. Akt zgonu zostanie sporządzony (na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu) niezwłocznie po przywróceniu sprawności aplikacji, a osobie zgłaszającej zgon zostaną wydane z urzędu dwa odpisy skrócone aktu zgonu.