Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Oświadczenie rodziców o zmianie imienia lub imion dziecka

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek o zmianę imienia lub imion dziecka, (pobierz wniosek w formacie PDF)
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej wraz ze złożeniem wniosku
 • dokumenty tożsamości rodziców, nr PESEL dziecka - do wglądu

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego (parter, pokój nr 2A i 3, tel.913823973, 913823959)


Opłaty

 • opłata skarbowa -11 zł
  Tytuł opłaty: Oświadczenie o zmianie imion dziecka

Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie.
Sporządzenie protokołu przyjęcia oświadczenia rodziców o  zmianie imienia lub imion dziecka.
Dołączenie do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o zmianie imienia lub imion dziecka.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego – art. 70
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia lub imion dziecka stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Rodzice dziecka mogą złożyć zgodne oświadczenia o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego a za granicą przed polskim konsulem.
Oświadczenie składają oboje rodzice dziecka lub matka dziecka, w stosunku do którego ojcostwo nie zostało ustalone.
Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpieniu dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodaniu drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejności imion dziecka.
Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia lub imion dziecka jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie zdrobniałej lub mają charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity lub nie wskazują na płeć dziecka oraz jeżeli nie został zachowany termin do złożenia oświadczenia.
Wzmianka dodatkowa do aktu urodzenia dołączana jest niezwłocznie w przypadku, gdy akt urodzenia sporządzony został w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kamieniu Pomorskim.
Kierownik urzędu stanu cywilnego lub konsul, który przyjął oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka, przesyła niezwłocznie protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu, w celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o zmianie imienia lub imion dziecka.