Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko (nadanie dziecku nazwiska męża matki / żony ojca)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego (parter, pokój nr 2A i 3, tel.913823973, 913823959)


Opłaty

nie podlega


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie.

 1. Sporządzenie protokołu przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.
 2. Dołączenie do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o zmianie nazwiska dziecka.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 – Prawo o aktach stanu cywilnego
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie przyjęcia oświadczeń, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Jeżeli matka lub ojciec małoletniego dziecka zawarli małżeństwo z osobą, która nie jest ojcem ani matką tego dziecka,  małżonkowie mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego, a za granicą przed polskim konsulem, zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.
Oświadczenia składają: rodzic dziecka i jego małżonek.
Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda.
Nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, jeżeli dziecko nosi nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.

Wzmianka dodatkowa do aktu urodzenia o nazwisku dziecka dołączana jest niezwłocznie w przypadku, gdy akt urodzenia dziecka sporządzony został w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego.
Kierownik urzędu stanu cywilnego lub konsul, który przyjął oświadczenie małżonków o nazwisku dziecka, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu w celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o nazwisku dziecka.