Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (pobierz wzór wniosku w formacie DOCX)
 • zgoda właściciela/właścicieli nieruchomości, jeżeli jest wymagana – oryginał (wymóg ten nie dotyczy wniosku złożonego przez: spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, użytkownika wieczystego, posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym)
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do władania nieruchomością w sytuacji, gdy tytuł ten nie został ujawniony w księdze wieczystej (np. akt notarialny, umowa dzierżawy, itp.)
 • rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na nieruchomości
 • projekt planu nasadzeń zastępczych, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwanie drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzewa lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania
 • projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli jest planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o miejscu i planowanym terminie ich wykonania
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie odziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie
 • zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane
 • pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości)

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej
pok. nr 5 (parter) tel. 913823963


Opłaty

brak


Termin i sposób realizacji

 • niezwłocznie, jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki i przedstawi wymagane dokumenty – 14 dni)
 • w ciągu jednego miesiąca, jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego
 • w ciągu 2 miesięcy, jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana

Podstawa prawna

 • art. 83 – 83f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.