Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Zaświadczenie o stwierdzeniu braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na wycięcie drzewa

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • Rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej
pok. nr 5 (parter) tel. 913823963


Opłaty

 • Zaświadczenie o stwierdzeniu braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na wycięcie drzewa - 17 zł
  Tytuł opłaty: Opłata za wydanie zaświadczenia o stwierdzeniu braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na wycięcie drzewa

Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Termin i sposób realizacji

 • niezwłocznie jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki, przedstawi wymagane dokumenty – 21 dni),
 • w ciągu jednego miesiąca, jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
 • w ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Podstawa prawna

Art.  83f ust. 4-5  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, poz. 471)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi