Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Ustalenie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

W miejscu -> https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ znajdują się formularze do pobrania.

Wraz z deklaracją składaną po raz pierwszy lub korektą deklaracji podatnik składa kserokopię aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego informację zawartą w korekcie.   


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Planowania i Finansów, pokój nr 2 (parter), tel. 913823961


Opłaty

brak opłat


Termin i sposób realizacji

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja Podatkowa
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
 • Ustawa z dnia 20 października 2002r. o podatku leśnym
 • Uchwała Nr XI/113/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie podatku od nieruchomości
 • Uchwała XI/114/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta oraz zarządzenia poboru podatku rolnego w drodze inkasa

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Kamienia Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zażalenie na postanowienie, składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał, w terminie 7 dni od daty doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI PODATKOWEJ

 •     podatek od nieruchomości - do dnia 31 stycznia
 •     podatek rolny - do dnia 15 stycznia
 •     podatek leśny - do dnia 15 stycznia

Jeśli obowiązek podatkowy powstał po w/w terminach, to termin składania deklaracji wnosi 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.