Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia (w miejscu ) poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Kamień Pomorski

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( pobierz wzór wniosku w formacie DOC )
 • dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 • decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzenie zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej
pok. nr 3b (parter) tel. 913821142 wew.980


Opłaty

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek Gminy przed wydaniem zezwolenia (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia ) w wysokości:
a) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia (w miejscu lub poza miejscem sprzedaży) - 525 zł ;
b) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z (wyjątkiem piwa) do spożycia (w miejscu lub poza miejscem sprzedaży) - 525 zł ;
c) o zawartości powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia (w miejscu lub poza miejscem sprzedaży) - 2100 zł .

Tytuł opłaty: Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
a) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo-wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim ;
b) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) –wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim ;
c) 77.000 dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości wnoszą opłatę podstawową.

Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia,31maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w terminach i wysokościach j/w przedsiębiorcy przysługuje dodatkowe 30 dni na dokonanie powyższych czynności wraz z wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 30 % opłat o których mowa w art.18 ust. 12a i ust.12b ustawy.

Brak wpłaty w w/w terminie powoduje wygaśnięcie zezwolenia z mocy prawa. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z uwagi na brak wpłaty w terminie może wystąpić z wnioskiem  o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.


Termin i sposób realizacji

 • w ciągu jednego miesiąca
 • w ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana

Podstawa prawna

art. 14 i art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.