Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Wniosek o dofinansowanie usuwania azbestu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek 
 • Dokument potwierdzający prawo własności ( akt notarialny albo wypis z KW )
 • Kolorowe zdjęcia posesji z której usunięty będzie azbest ( forma papierowa albo forma elektroniczna)
 • Kserokopia pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej
pok. nr 3b (parter) tel. 913821142 wew.980


Opłaty

brak


Termin i sposób realizacji

Nabór wniosków w sposób ciągły


Podstawa prawna

Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest z 19 czerwca 1997 r.  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2119 ze zm.)


Tryb odwoławczy

W ciągu 14 dni do Samorządowe Kolegium Odwoławcze


Dodatkowe informacje, uwagi