Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Wydanie decyzji środowiskowej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 • Mapa prezentująca obszar inwestycji wraz z obszarem jej oddziaływania,
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia (sporządzona w czterech egzemplarzach), wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
 • Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany obszar na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej
pok. nr 5 (parter) tel. 913823963


Opłaty

 • Opłata za wydanie decyzji środowiskowej - 205,00 zł
  Tytuł opłaty: Opłata za wydanie decyzji środowiskowej

Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Termin i sposób realizacji

 • w ciągu jednego miesiąca, jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
 • w ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Podstawa prawna

Art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz 283 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi