Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – pobierz wniosek w formacie DOCX

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Geodezji i Gospodarowania Mieniem
pokój nr 15 (II piętro), tel. 91 3823968


Opłaty

 • Opłata jednorazowa za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z udzieloną bonifikatą, wyliczana indywidualnie na podstawie złożonego wniosku
  Tytuł opłaty: Opłata jednorazowa za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działka nr …… obręb ewidencyjny …… z bonifikatą

Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Termin i sposób realizacji

w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o udzielenie bonifikaty


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 18 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Tryb odwoławczy

Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej lub wysokością kwoty należnej do zapłaty, może złożyć do Burmistrza Kamienia Pomorskiego, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej lub kwoty należnej do zapłaty w drodze decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Właściwy organ udziela, na wniosek, bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%:

 1. Osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób.
 2. Członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1348).
 3.  Inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2020 r. poz. 1790).
 4. Kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2020 r. poz. 517).
 5. Świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578 i 1875), lub ich opiekunom prawnym
  - będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

2. W razie zbiegu praw do bonifikat, o których mowa w art.9 i art.9a, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla właściciela gruntu.