Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach Gminy Kamień Pomorski

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu (pobierz wniosek w formacie DOC) należy złożyć wraz z kompletem załączników. 

Wniosek winien zawierać:

 1. Oznaczenie przedsiębiorcy z podaniem nr KRS, NIP, REGON.
 2. Oznaczenie rodzaju infrastruktury technicznej.
 3. Opis parametrów projektowanej lub istniejącej infrastruktury technicznej (długość w obrębie nieruchomości obciążanej wraz z powierzchnią potrzebną na posadowienie i eksploatację ewentualnych urządzeń, szerokość pasa służebności, powierzchnia służebności w m2 obejmująca sieć wraz z ewentualnymi urządzeniami + pas ochronny).
 4. Szczegółowy plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem przebiegu planowanych /istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i określeniem ich rodzaju, granic działki – opatrzony podpisem przedsiębiorcy przesyłowego lub jego pełnomocnika.
 5. Oświadczenie przedsiębiorcy o posiadanym prawie własności istniejącej infrastruktury, a w przypadku infrastruktury projektowanej oświadczenie, że infrastruktura będzie realizowana ze środków własnych przedsiębiorstwa przesyłowego oraz po zrealizowaniu wejdzie w jego skład, decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o ile jej wydanie jest przewidziane przepisami prawa.
 6. Pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek w imieniu przedsiębiorcy (wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej).
 7. Druk wniosku dostępny na stronie internetowej www.bip.kamienpomorski.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim (parter).

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Geodezji i Gospodarowania Mieniem
pokój nr 14 (II piętro), tel. 91 3823967


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej


Termin i sposób realizacji

Do 3 miesięcy. Akt notarialny.


Podstawa prawna

 • art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Tryb odwoławczy

Nie występuje