Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Rozgraniczenie nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości ze wskazaniem:

 • nieruchomości mających wziąć udział w postępowaniu rozgraniczeniowym,
 • stron postępowania rozgraniczeniowego,
 • uprawnionego geodety, który dokona ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz sporządzi wymagane dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Załączniki:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • kopia mapy ewidencyjnej obejmująca nieruchomości biorące udział w postępowaniu,
 • wypisy z ewidencji gruntów dla nieruchomości objętych postępowaniem,
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Geodezji i Gospodarowania Mieniem
pokój nr 14 (II piętro), tel. 91 3823967


Opłaty

 • za wydanie decyzji - 10 zł
  Tytuł opłaty: opłata skarbowa za wydanie decyzji rozgraniczenie nieruchomości działka nr … .

Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Termin i sposób realizacji

Wydanie decyzji następuje w terminie do 30 dni od skompletowania dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości.


Podstawa prawna

 • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,  
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy do sądu.


Dodatkowe informacje, uwagi

Jeżeli podanie nie spełnia wymagań ustalonych w przepisach prawa, wnoszący zostanie wezwany do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia – art. 64 § 2 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego.