Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Dowód wpłaty wadium w przetargu ustnym nieograniczonym, w terminie i wysokości określonej w ogłoszeniu o przetargu lub złożenie oferty w przetargu pisemnym w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu wraz z kopią dowodu wniesienia wadium lub dowodami stanowiącymi podstawę zwolnienia z tego obowiązku


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Geodezji i Gospodarowania Mieniem
pokój nr 14 (II piętro), tel. 913823967


Opłaty

Nie pobiera się opłaty skarbowej. Nabywca ponosi koszty umowy notarialnej.


Termin i sposób realizacji

Sprawa o charakterze cywilnoprawnym. Obowiązujące przepisy nie przewidują określonych terminów załatwienia ww. sprawy. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 6 miesięcy. Umowa notarialna.


Podstawa prawna

  • art. 28, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem


Dodatkowe informacje, uwagi

Cena nabycia nieruchomości uzyskana w wyniku przetargu podlega zapłacie w całości przed zawarciem umowy notarialnej.