Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  • wniosek o sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej z oznaczeniem nieruchomości przyległej według katastru nieruchomości i księgi wieczystej

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Geodezji i Gospodarowania Mieniem
pokój nr 14 (II piętro), tel. 91 3823967


Opłaty

Nie pobiera się opłaty skarbowej. Nabywca ponosi koszty związane ze sprzedażą nieruchomości


Termin i sposób realizacji

Sprawa o charakterze cywilnoprawnym. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów załatwienia ww. sprawy. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 4-6 miesięcy. Umowa notarialna.


Podstawa prawna

  • art. 28, art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 67 ust. 3, art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.


Dodatkowe informacje, uwagi

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.