Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  • wniosek o sprzedaż lokalu na rzecz najemcy
  • załączniki: umowa najmu lokalu, wniosek o zaliczenie poniesionych nakładów na poczet ceny sprzedaży lokalu, pisemna zgoda wynajmującego na wykonanie nakładów, zgoda na zabezpieczenie hipoteką na koszt nabywcy wierzytelności Gminy z tytułu obowiązku zwrotu udzielonej bonifikaty, oświadczenia wynikające z n/w uchwały

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Geodezji i Gospodarowania Mieniem
pokój nr 14 (II piętro), tel. 91 3823967


Opłaty

Nie pobiera się opłaty skarbowej. Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz koszty umowy notarialnej.


Termin i sposób realizacji

Sprawa o charakterze cywilnoprawnym. Obowiązujące przepisy nie przewidują określonych terminów załatwienia ww. sprawy. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 6 miesięcy. Umowa notarialna


Podstawa prawna

  • art. 2, art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 532 ze zm.), art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), uchwała nr XL/549/13 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 23 maja 2013 r., poz. 2109).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.