Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Potwierdzanie Profilu Zaufanego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek elektroniczny  o potwierdzenie Profilu Zaufanego złożony na platformie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal  lub na stronie https://pz.gov.pl/pz/register .
 2. Ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) - do wglądu.
 3. W przypadku gdy dokument tożsamości nie zawiera numeru PESEL należy dodatkowo okazać dokument wydany przez polski organ, zawierający numer PESEL.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Organizacyjny - Biuro Obsługi Interesanta
PUNKT POTWIERDZANIA PROFILU ZAUFANEGO czynny w godzinach pracy Urzędu
parter Urzędu, tel. 913821142


Opłaty

Usługa jest bezpłatna.


Termin i sposób realizacji

 • Wnioskodawca powinien złożyć wniosek elektroniczny:
  a) na platformie ePUAP poprzez założenie konta na stronie  www.epuap.gov.pl, gdzie wraz z założonym kontem zostanie automatycznie wygenerowany i złożony wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego, lub
  b) poprzez rejestrację Profilu Zaufanego na stronie https://pz.gov.pl/pz/register  generując wniosek o Profil Zaufany (zostanie wtedy automatycznie założone konto na www.pz.gov.pl) .
  Zalecamy założyć konto na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl, ponieważ  umożliwia ona między innymi wymianę korespondencji z naszym  Urzędem. Konto na stronie www.pz.gov.pl służy tylko do zarządzania swoim Profilem Zaufanym.
 • Następnie wnioskodawca powinien udać się osobiście do punktu potwierdzającego Profil Zaufany, który znajduje się w Biurze Obsługi Interesanta w naszym Urzędzie, na parterze. Tutaj upoważniony pracownik punktu potwierdzającego zwanym w dalszej części karty pracownikiem, stwierdzi tożsamość osoby na podstawie okazanych dokumentów wymienionych wyżej w części karty Wymagane dokumenty - punkt 2 , 3.
  Po stwierdzeniu tożsamości osoby wnioskującej, wniosek zostanie zweryfikowany w systemie PESEL przez pracownika. Jeśli wszystkie dane będą poprawne, wnioskodawca powinien podpisać czytelnie wydrukowany wniosek w obecności pracownika. Pracownik również podpisze czytelnie  wniosek wraz z podaniem czasu potwierdzenia oraz z adnotacją o dokumentach na podstawie których dokonał weryfikacji tożsamości osoby wnioskującej . Oryginał wniosku ( z podpisami i adnotacją) pozostanie w Urzędzie, a kserokopia wniosku będzie przekazana wnioskującemu. 
 • W przypadku poprawnie złożonego wniosku, potwierdzenie Profilu Zaufanego następuje natychmiast. 

  Uwaga - najczęstszą przyczyną braku możliwości potwierdzenia Profilu Zaufanego jest wypełnienie wniosku niezgodnie z danymi zawartymi w dokumencie tożsamości. 

Podstawa prawna

 • ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

Tryb odwoławczy

Nie jest przewidziana droga odwoławcza. Należy ponownie złożyć poprawnie wypełniony wniosek.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego jest ważny przez okres 30 dni.  W tym czasie należy potwierdzić Profil Zaufany w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim lub innym punkcie potwierdzającym.
 • Potwierdzony Profil Zaufany jest ważny przez 3 lata od daty jego potwierdzenia.
 • Każdy obywatel może posiadać tylko jeden Profil Zaufany.
 • Usługa dotyczy osób mających nadany numer PESEL oraz posiadających pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, chcących załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej bez wychodzenia z domu. Osoby ubezwłasnowolnione oraz dzieci przed ukończeniem 13 roku życia nie mogą posiadać Profilu Zaufanego.
  Osoby w wieku 13-18 lat mogą założyć Profil Zaufany w naszym Urzędzie tylko w obecności rodzica, opiekuna prawnego (wniosek potwierdzający założenie Profilu Zaufanego podpisuje dziecko oraz pracownik, który dokona także adnotacji we wniosku o dokumentach na podstawie, których dokonał weryfikacji tożsamości dziecka oraz rodzica, opiekuna prawnego)
 • W naszym punkcie potwierdzającym można pobrać kopię wniosku potwierdzającego Profil Zaufany w przypadku np. zagubienia kserokopii wydanej przy potwierdzaniu Profilu Zaufanego. Przed wydaniem kopii wniosku (wydruk monochromatyczny) z elektronicznego obiegu dokumentów (eObiegu), pracownik dokona weryfikacji tożsamości osoby pobierającej kopię wniosku na podstawie Wymaganych dokumentów wymienionych wyżej w punkcie 2,3. Kopię wniosku może odebrać tylko osoba, która wnioskowała o Profil Zaufany (osoby w wieku 13-18 lat mogą odebrać kopię tylko w obecności rodzica, opiekuna prawnego). Po wydaniu kopii wniosku, pracownik dokona odpowiedniej adnotacji w systemie eObieg w formie notatki, która powinna zawierać co najmniej informację daty wydania wydrukowanej kopii oraz imię i nazwisko osoby odbierającej kserokopię.
 • W okresie ważności swojego Profilu Zaufanego można samodzielnie zmienić adres e-mail lub numer telefonu wskazany przy zakładaniu Profilu Zaufanego, logując się na swoje konto na stronie www.epuap.gov.pl wybierając zakładkę: Moje profile zaufane (pz.gov.pl). Następnie w szczegółach profilu należy wybrać zakładkę: Przedłuż ważność online.  Na stronie  www.pz.gov.pl w szczegółach profilu należy wybrać zakładkę: Przedłuż ważność online.