Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane / odtworzenie aktu stanu cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o zarejestrowanie zdarzenia do innego kierownika urzędu stanu cywilnego na terenie Polski
  Wzory wniosków do pobrania w formacie PDF:
  a) wniosek o rejestrację aktu urodzenia,
  b) wniosek o rejestrację aktu małżeństwa,
  c) wniosek o rejestrację aktu zgonu.
 • Załączniki:
  a) dokument stwierdzający dane  zdarzenie  (odpowiednio: urodzenie, małżeństwo, zgon) wydane przez właściwy podmiot zagraniczny potwierdzający to zdarzenie, jeżeli wydany jest w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe,
  b) zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie księgi,
  c) posiadane dane posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie,
  d) zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o niefigurowaniu akt w księgach posiadanych przez te urzędy – w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju.
 • dokument tożsamości wnioskodawcy - dowód osobisty lub paszport - do wglądu
 • pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika
 • dowód osobisty oraz książeczkę wojskową osoby zmarłej (jeśli posiadała) w przypadku rejestracji zgonu

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego (parter, pokój nr 2A i 3, tel.913823973, 913823959)


Opłaty

 • Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu jego rejestracji/odtworzenia - 39,00 zł
  Tytuł opłaty: Opłata skarbowa za rejestrację urodzenia, małżeństwa lub zgonu za granicą / odtworzenie aktu stanu cywilnego
 • Opłata skarbowa od złożonego pełnomocnictwa – 17,00 zł
  Tytuł opłaty: Opłata skarbowa od złożonego pełnomocnictwa

  Termin wniesienia opłaty:  w dniu składania wniosku

Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Termin i sposób realizacji

Do 30 dni w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego. W sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.
Rejestracja lub odtworzenie w rejestrze stanu cywilnego zdarzenia z zakresu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)  oraz wydanie odpisu zupełnego.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego art. 99-103                               
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego    
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej                                                          
 • ustawa z dnia 7 października 1999r. o języku polskim                                                                 
 • ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji o odmowie rejestracji zdarzenia z zakresu stanu cywilnego służy stronie odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Wniosek o rejestrację zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego może złożyć osoba, której zdarzenie dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy, inna osoba, która wykaże interes prawny w rejestracji zdarzenia lub interes faktyczny w rejestracji zgonu.
 • W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.
 • Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. (pobierz pełnomocnictwo do rejestracji, w formacie PDF)
 • Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula. Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula oraz dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
 • Zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie, małżeństwo lub zgon, złożony wraz z wnioskiem o jego rejestrację w polskim rejestru stanu cywilnego po dokonaniu rejestracji  nie podlega zwrotowi.