Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Uznawanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych w sprawach cywilnych (wydanych w państwie nie należącym do Unii Europejskiej lub w Danii)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury - ( pobierz wzór wniosku w formacie PDF).
 • Załączniki (zgodnie z art. 1147 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego):
  a) urzędowy odpis orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa,
  b) dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści,
  c) jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone,
  d) uwierzytelniony przekład na język polski (tłumaczenie) złożonych dokumentów,
  e) dokument tożsamości –  dowód osobisty lub paszport (do wglądu).

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego (parter, pokój nr 2A i 3, tel.913823973, 913823959)


Opłaty

 • Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa lub do aktu urodzenia - 11 zł.
  Tytuł opłaty:  opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł (jeśli składane przez pełnomocnika)
  Tytuł opłaty:  opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Termin i sposób realizacji

Sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego                       
 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Konwencja o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r.

Tryb odwoławczy

W razie odmowy dokonania czynności kierownik urzędu stanu cywilnego zawiadamia wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy, informując o prawie wystąpienia w trybie art. 1148 Kodeksu postępowania cywilnego do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Stosuje się do orzeczeń wydanych po dniu 1 lipca 2009 roku. Powyższe dotyczy także Danii, do której nie stosujemy przepisów Unii Europejskiej, w zakresie uznawania i wykonywania wyroków zagranicznych.
  UWAGA! Powyższa procedura nie dotyczy orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych podlegających uznaniu na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską wielostronnych i dwustronnych umów międzynarodowych.
 • Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wraz załącznikami można składać:
  a) osobiście,
  b) za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku, należy dodatkowo przedłożyć pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo do załatwienia niniejszej sprawy – wzór pisemnego pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej procedury),
  Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
  Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  c) poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio do USC.
 • Orzeczenie nie podlega uznaniu (art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego), jeżeli:
  a) nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane,
  b) zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich,
  c) pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie,
  d) strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony,
  e) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego,
  f) jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;
  g) uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).
  Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski (art. 31 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego) dokonanym przez:
  a) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
  b) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
  c) konsula.
  Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
  a) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula,
  b) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski
  W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • W sprawie wydania odpisu aktu po naniesieniu wnioskowanej zmiany w akcie, konieczne jest złożenie odrębnego wniosku i pełnomocnictwa.