Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Uznawanie orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej wydanych w państwach należących do Unii Europejskiej za wyjątkiem Danii

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (pobierz druk wniosku w formacie PDF, który stanowi załącznik do niniejszej procedury).
 • Załączniki:
  a) odpis orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa, lub innego w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej, który spełnia warunki niezbędne do ustalenia jego autentyczności (oryginał),
  b) urzędowe tłumaczenie ww. orzeczenia dokonane przez polskiego konsula lub na terenie Polski przez tłumacza przysięgłego (oryginał),
  c) zaświadczenie/świadectwo, sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, wydanego zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 na formularzu określonym w załączniku I, wraz jego z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego.

  W przypadku orzeczenia wydanego w postępowaniu zaocznym strona, która występuje  o uznanie orzeczenia lub stwierdzenie jego wykonalności, przedstawia:
  a) oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie lub
  b) dokument wskazujący, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem,
  c) dokument tożsamości dowód osobisty lub paszport  – do wglądu.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego (parter, pokój nr 2A i 3, tel.913823973, 913823959)


Opłaty

 • Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa  lub do aktu urodzenia - 11 zł.
  Tytuł opłaty:  Opłata za wpisanie wzmianki dodatkowej
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł (jeśli składane przez pełnomocnika).
  Tytuł opłaty: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Termin i sposób realizacji

Sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa lub akcie urodzenia.


Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (zwane: Rozporządzeniem Bruksela IIa)
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego                       
 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

W razie odmowy dokonania czynności kierownik urzędu stanu cywilnego zawiadamia wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy, informując o prawie wystąpienia w trybie art. 21 ust. 3 Rozporządzenia do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. opublikowane jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl (również w wersji angielskiej).
 • Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa lub w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej wraz załącznikami można składać:
  a) osobiście,
  b) za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku, należy dodatkowo przedłożyć pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo do załatwienia niniejszej sprawy - wzór pisemnego pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej procedury).
  Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  - poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio do Urzędu Stanu Cywilnego.
  Zgodnie z art. 31 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
  a) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
  b) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
  c) konsula.
  Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
  a) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula,
  b) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
  W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W sprawie wydania odpisu aktu po naniesieniu wnioskowanej zmiany w akcie, konieczne jest złożenie odrębnego wniosku i pełnomocnictwa.