Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego (parter, pokój nr 2A i 3, tel.913823973, 913823959)


Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.


Termin i sposób realizacji

 • Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawia się Wojewodzie nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.
 • Medal Jubilatom nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zadania związane z nadawaniem orderów i odznaczeń wykonuje Kancelaria Prezydenta RP.
 • Odznakę nadanego odznaczenia wraz z legitymacją osobie odznaczonej wręcza Burmistrz Kamienia Pomorskiego w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o jego nadaniu.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach                                    

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi wyróżnienie Prezydenta Rzeczypospolitej dla osób, które przeżyły co najmniej  50 lat w jednym związku małżeńskim.
 • Zgłoszenia długoletniego pożycia małżeńskiego należy dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zamieszkania Jubilatów.
 • Urząd Stanu Cywilnego sporządza projekt wniosku po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa i przesyła projekt wniosku do Urzędu Wojewody Zachodniopomorskiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia. Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawia Prezydentowi Wojewoda.
 • Po otrzymaniu medali z Kancelarii Prezydenta RP, organizowana jest uroczystość wręczenia medali. Dekoracji medalami przyznanymi przez Prezydenta RP dokonuje Burmistrz Kamienia Pomorskiego podczas uroczystości organizowanej w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, lub w szczególnych okolicznościach  w sposób indywidualnie ustalony.
 • O terminie uroczystości Jubilaci zostają powiadomieni przez tutejszy Urząd Stanu Cywilnego.
 • W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w uroczystości przez Jubilatów ustala się indywidualny termin i sposób wręczenia medali.
 • Informacji o terminie wręczenia medali udziela Urząd Stanu Cywilnego.