Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Orzekanie o zmianie imienia lub nazwiska

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska (pobierz wzór wniosku w formacie PDF).
 2. W przypadku ubiegania się o zmianę imienia (imion) lub nazwiska małoletniego do wniosku należy dołączyć:
  a) oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia, jak również zmianę nazwiska, jeżeli: 
  - zmiana nazwiska ma dotyczyć dziecka,
  - zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców;
  b) oświadczenie rodzica niebędącego wnioskodawcą o wyrażeniu zgody na zmianę imienia jego małoletniego dziecka oraz zmianę nazwiska, jeżeli:
  -  zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,
  - zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska lub nazwiska rodowego drugiego rodzica;
  c) prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, który nie jest wnioskodawcą albo prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem  o zmianę nazwiska lub (i) imienia dziecka;     
  d) jeżeli z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka występuje opiekun prawny ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub (i) osoba pełniąca obowiązki rodziny zastępczej, do wniosku należy dołączyć:
  - prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej lub (i) umieszczeniu dziecka  w rodzinie zastępczej,
  - prawomocne postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub (i) imienia dziecka do właściwych organów administracyjnych.
 3. Inne dokumenty uzasadniające wnioskowaną zmianę imienia/nazwiska.
 4. Dowód osobisty lub paszport wnioskodawcy  - do wglądu.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego (parter, pokój nr 2A i 3, tel.913823973, 913823959)


Opłaty

 • Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie zmiany imienia lub (i) nazwiska - 37 zł
  Tytuł opłaty: Opłata skarbowa za wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska
 • Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa - 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
  Tytuł opłaty: Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa

Termin wniesienia opłaty:  w dniu składania wniosku.

Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Termin i sposób realizacji

Do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego. W sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.
Wydanie decyzji o zmianie imienia lub (i) nazwiska.
Decyzja odmowna o zmianie imienia lub (i) nazwiska.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska                               
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • ustawa z dnia z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie zmiany imienia i/czy nazwiska stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Wniosek o zmianę imienia lub (i) nazwiska mogą złożyć:
  a) osoby posiadające obywatelstwo polskie,
  b) cudzoziemcy niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,
  c) cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.
 2. Zmiany imienia lub (i) nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, a w szczególności gdy:
  - wnioskodawca nosi imię lub nazwisko ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka,
  - na imię lub nazwisko używane,
  - na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
  - na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
 3. Zmiany nazwiska nie można dokonać w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że posiada się członków rodziny o tym nazwisku.
 4. Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.
 5. Zmiana nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, gdy jest ono tożsame z nazwiskiem rodowym, rozciąga się na nazwisko rodowe wyłącznie na żądanie osoby ubiegającej się o zmianę nazwiska.
 6. Zmiana nazwiska obojga rodziców zawsze rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.
 7. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.
 8. Zgodę na zmianę nazwiska dziecka rodzic wyraża osobiście do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub na piśmie w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym, poświadczonym za zgodność podpisu przez notariusza lub na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Zgodę na zmianę nazwiska dziecko wyraża osobiście do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub na piśmie w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym, poświadczonym za zgodność podpisu przez notariusza. Dzieci zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Wniosek o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego).
 11. Wnioskodawca występując o zmianę imienia i nazwiska musi wykazać i udowodnić istnienie ważnych okoliczności, dla których ma nastąpić zmiana imienia i nazwiska.