Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis, wykreślenie, zawieszenie, wznowienie, zmiana wpisu)

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej
pok. nr 3b (parter) tel. 913821142 wew.980


Opłaty

Brak


Termin i sposób realizacji

Organ Gminy przyjmuje wniosek, przekształca go w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEiDG najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.


Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541 ze zm. ) oraz ustawa z dnia 6 marca 2018r.o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 470 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Brak. Czynność Organu związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o wpis do CEIDG -1 można także złożyć:

  1. W dowolnym Urzędzie Gminy w Polsce.
  2. Bezpośrednio elektronicznie do CEIDG.

 

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy: https://www.biznes.gov.pl
Infolinia CEIDG: 801 055 088 lub 22 765 67 32