Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Decyzja o warunkach zabudowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

załączniki:

 a) mapę zasadniczą 1:1000 obejmującą swym zakresem 3 x front działki lub działek objętych wnioskiem - szt. 1 (mapa czysta z zasobu Starostwa Powiatowego -Wydział Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim - ul. Wolińska 7b, w wersji papierowej lub elektronicznej  w formacie pdf, jpg.),
 b) kserokopia mapy z pkt. a z określeniem granic terenu objętego wnioskiem, granic terenu na który ta inwestycja będzie oddziaływać, ze szkicem lokalizacji planowanej inwestycji, 
 c) ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
 d) charakterystyczne dane planowanej inwestycji w formie opisowej i graficznej,
 e) zapewnienie lub umowy lub warunki techniczne dla dostawy energii, gazu, wody, odbioru ścieków.


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej,
pokój nr 16 (II piętro), tel. 913823969


Opłaty

 • opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy - 598 zł (nie dotyczy inwestycji mieszkaniowych, których wnioskodawcą jest właściciel działki lub użytkownik wieczysty)
  Tytuł opłaty: Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Termin i sposób realizacji

Do 65 dni. Przedłużenie tego terminu wymaga pisemnego powiadomienia strony, z podaniem przyczyny zwłoki i wskazaniem terminu załatwienia sprawy.


Podstawa prawna

 • art. 52, 59 – 61, 64 i 86 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Inwestycje skomplikowane m. in. mogące pogorszyć stan środowiska, mogą powodować wydłużenie czasu trwania postępowania administracyjnego.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 7 dni. W przypadku nie uzupełnienia wniosku w tym terminie, wniosek pozostaje bez rozpoznania.