Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Decyzja o warunkach zabudowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (pobierz wniosek w formacie DOCX)
 • załączniki:
  a) dwie kopie mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (kopie mapy ww. można uzyskać w Starostwie Powiatowym -Wydział Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim - ul. Wolińska 7b),
  b) ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
  c) charakterystyczne dane planowanej inwestycji w formie opisowej i graficznej,
  d) zapewnienie o dostępności mediów (gaz, prąd, woda, kanalizacja) potwierdzone umową

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej,
pokój nr 16 (II piętro), tel. 913823969


Opłaty

 • opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy - 598 zł (nie dotyczy inwestycji mieszkaniowych, których wnioskodawcą jest właściciel działki lub użytkownik wieczysty)
  Tytuł opłaty: Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Termin i sposób realizacji

Do 65 dni. Przedłużenie tego terminu wymaga pisemnego powiadomienia strony, z podaniem przyczyny zwłoki i wskazaniem terminu załatwienia sprawy.


Podstawa prawna

 • art. 52, 59 – 61, 64 i 86 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Inwestycje skomplikowane m. in. mogące pogorszyć stan środowiska, mogą powodować wydłużenie czasu trwania postępowania administracyjnego.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 7 dni. W przypadku nie uzupełnienia wniosku w tym terminie, wniosek pozostaje bez rozpoznania.