Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Wypis lub wyrys ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej,
pokój nr 16 (II piętro), tel. 913823969


Opłaty

Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

 1. od wypisu
  a) do 5 stron - 30 zł
  b) powyżej 5 stron -  50 zł
 2. od wyrysu
  a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 -  20 zł
  b) nie więcej niż -  200 zł

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz.1923 ze zm.).

Tytuł opłaty:  Opłata za wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego.


Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Termin i sposób realizacji

Do 14 dni.


Podstawa prawna

 • art. 30. ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),
 • właściwy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Kamień Pomorski,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r. poz.1923 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku niekompletności wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni. W przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek pozostanie bez rozpoznania.