Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Aktualizacja wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego (na czas nieoznaczony)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • aktualizacja wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego - pobierz wniosek w formacie DOC
 • do aktualizacji wniosku należy dołączyć:
  a) deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji (dochód w rozumieniu art. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych) - pobierz deklarację w formacie DOC,
  b) oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego - pobierz oświadczenie w formacie DOC,
  c) oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego na terenie powiatu kamieńskiego lub w powiecie graniczącym z powiatem kamieńskim (powiat: Świnoujście, gryficki i goleniowski),
  d) w przypadku osoby bezrobotnej - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
  e) w przypadku, gdy wnioskodawca jest bezdomny - potwierdzenie Ośrodka Pomocy Społecznej,
  f) orzeczenie komisji lekarskiej lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania - jeżeli wnioskodawca takie posiada,
  g) wyrok o rozwodzie - jeżeli wnioskodawca taki posiada,
  h) w przypadku zamieszkiwania w lokalu wspólnie z byłym małżonkiem - potwierdzenie zamieszkania,
  i) w przypadku lokalu przeznaczonego do rozbiórki lub remontu kapitalnego - właściwa decyzja,
  j) w przypadku lokalu niespełniającego wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi - zaświadczenie zarządcy,
  k) w przypadku przemocy w rodzinie - prawomocny wyrok sądowy.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Geodezji i Gospodarowania Mieniem
pokój nr 15 (II piętro), tel. 913823968


Opłaty

brak


Termin i sposób realizacji

W miarę uzyskania uwolnionych lokali, na podstawie listy osób oczekujących  na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji do Spraw Mieszkaniowych.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i  o zmianie Kodeksu cywilnego.
 • Uchwała Nr XXIV/279/21 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamień Pomorski (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 27 kwietnia  2021 r., poz. 1737).

Tryb odwoławczy

nie dotyczy