Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Unieważnienie Profilu Zaufanego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) - do wglądu.
 2. W przypadku gdy dokument tożsamości nie zawiera numeru PESEL należy dodatkowo okazać dokument wydany przez polski organ, zawierający numer PESEL.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Organizacyjny - Biuro Obsługi Interesanta
PUNKT POTWIERDZANIA PROFILU ZAUFANEGO czynny w godzinach pracy Urzędu
parter Urzędu, tel. 913821142


Opłaty

Usługa jest bezpłatna.


Termin i sposób realizacji

Wnioskodawca powinien osobiście stawić się do punktu potwierdzającego Profil Zaufany, który znajduje się w Biurze Obsługi Interesanta w naszym Urzędzie, na parterze  i w obecności upoważnionego pracownika zwanego w dalszej części karty pracownikiem, złożyć ustną deklarację o dokonanie przez Urząd unieważnienia Profilu Zaufanego osoby wnioskującej. Pracownikowi należy okazać Wymagane dokumenty wymienione w karcie usługi (wyżej) w punkcie 1,2, podając przyczynę unieważnienia.

Po stwierdzeniu tożsamości osoby wnioskującej unieważnienie, wniosek zostanie zweryfikowany w systemie PESEL przez pracownika. Jeśli wszystkie dane będą poprawne, wnioskodawca powinien podpisać czytelnie wydrukowany wniosek w obecności pracownika. Pracownik również podpisze czytelnie  wniosek wraz z podaniem daty unieważnienia oraz umieszczeniem w części E. wniosku adnotacji o przyczynie unieważnienia oraz o dokumentach na podstawie których dokonał weryfikacji tożsamości osoby wnioskującej . Oryginał wniosku ( z podpisami i adnotacją) pozostanie w Urzędzie, a kserokopia wniosku będzie przekazana wnioskującemu. 

 • unieważnienie Profilu Zaufanego następuje natychmiast po podpisaniu przez wnioskującego oświadczenia w części B wniosku  o unieważnienie Profilu Zaufanego

Uwaga: o unieważnienie Profilu Zaufanego może wnioskować tylko właściciel Profilu Zaufanego, osoba w wieku 13-18 lat wnioskuje o unieważnienie Profilu Zaufanego w obecności rodzica, opiekuna prawnego.


Podstawa prawna

 • ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

Tryb odwoławczy

Nie jest przewidziana droga odwoławcza.


Dodatkowe informacje, uwagi

W okresie ważności swojego Profilu Zaufanego można samodzielnie unieważnić Profil Zaufany, logując się na swoje konto na stronie  www.epuap.gov.pl wybierając zakładkę: Moje profile zaufane (pz.gov.pl).  Następnie w szczegółach profilu należy wybrać zakładkę: Unieważnij.
Na stronie  www.pz.gov.pl w szczegółach profilu należy wybrać zakładkę:  Unieważnij.