Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Decyzje w sprawach umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

I. Wnioski dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (przedsiębiorca):
- wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, o odroczenie terminu zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, o rozłożenie na raty płatności podatku, o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, o umorzenie zaległości podatkowej i/lub odsetek za zwłokę – sporządzony odręcznie wraz z uzasadnieniem.

Przedsiębiorca wraz z wnioskiem powinien załączyć wymagane dokumenty:
- oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
- formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y),
- oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

II. Wnioski dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (rolnik):
- wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, o odroczenie terminu zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę , o rozłożenie na raty płatności podatku,  o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, o umorzenie zaległości podatkowej i/lub odsetek za zwłokę - sporządzony odręcznie wraz z uzasadnieniem.

Rolnik wraz z wnioskiem powinien załączyć wymagane dokumenty:
- oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
- formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę,
- oświadczenie (forma prawna, wielkość oraz klasa PKD),
- oświadczenie o stanie majątkowym.

III. Wnioski dotyczące osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
- wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, o odroczenie terminu zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, o rozłożenie na raty płatności podatku, o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, o umorzenie zaległości podatkowej i/lub odsetek za zwłokę – sporządzony odręcznie.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej wraz z wnioskiem powinny załączyć    oświadczenie o stanie majątkowym.

W przypadku wnioskowania o ulgę nie stanowiącą pomocy publicznej należy uzasadnić, dlaczego jej udzielenie nie grozi zakłóceniem lub nie zakłóci konkurencji oraz nie wpłynie na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Planowania i Finansów, pokój nr 2 (parter), tel. 913823961


Opłaty

brak opłat


Termin i sposób realizacji

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja Podatkowa
  • Ustawa z dnia z dnia 30 kwietnia 2004 r. - O postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Kamienia Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zażalenie na postanowienie, składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał, w terminie 7 dni od daty doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Wniosek winien zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

2. Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia (art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

3. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy – Ordynacja podatkowa).