Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Przedłużenie ważności Profilu Zaufanego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek elektroniczny  o przedłużenie ważności Profilu Zaufanego złożony na platformie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal  lub na stronie https://pz.gov.pl/pz/register.
 2. Ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) - do wglądu.
 3. W przypadku gdy dokument tożsamości nie zawiera numeru PESEL należy dodatkowo okazać dokument wydany przez polski organ, zawierający numer PESEL.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Organizacyjny - Biuro Obsługi Interesanta
PUNKT POTWIERDZANIA PROFILU ZAUFANEGO czynny w godzinach pracy Urzędu
parter Urzędu, tel. 913821142


Opłaty

Usługa jest bezpłatna.


Termin i sposób realizacji

 • Wnioskodawca powinien złożyć wniosek elektroniczny logując się na swoje konto na stronie www.epuap.gov.pl wybierając zakładkę: Moje profile zaufane (pz.gov.pl).  Następnie w szczegółach profilu należy wybrać zakładkę: Przedłuż ważność w punkcie potwierdzającym. Na stronie  www.pz.gov.pl w szczegółach profilu należy wybrać zakładkę: Przedłuż ważność w punkcie potwierdzającym.
 • Następnie wnioskodawca powinien udać się osobiście do punktu potwierdzającego Profil Zaufany, który znajduje się w Biurze Obsługi Interesanta w naszym Urzędzie, na parterze. Tutaj upoważniony pracownik punktu potwierdzającego zwanym w dalszej części karty pracownikiem, stwierdzi tożsamość osoby na podstawie okazanych dokumentów wymienionych wyżej w części karty Wymagane dokumenty - punkt 2 , 3.
  Po stwierdzeniu tożsamości osoby wnioskującej, wniosek zostanie zweryfikowany w systemie PESEL przez pracownika. Jeśli wszystkie dane będą poprawne, wnioskodawca powinien podpisać czytelnie wydrukowany wniosek w obecności pracownika. Pracownik również podpisze czytelnie  wniosek wraz z podaniem czasu dokonania przedłużenia ważności (godzina i minuta) oraz z adnotacją o dokumentach, na podstawie których dokonał weryfikacji tożsamości osoby wnioskującej . Oryginał wniosku ( z podpisami i adnotacją) pozostanie w Urzędzie, a kserokopia wniosku będzie przekazana wnioskującemu. 
 • W przypadku poprawnie złożonego wniosku, przedłużenie ważności Profilu Zaufanego następuje natychmiast. 

Podstawa prawna

 • ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

Tryb odwoławczy

Nie jest przewidziana droga odwoławcza. Należy ponownie złożyć poprawnie wypełniony wniosek.


Dodatkowe informacje, uwagi

W okresie ważności swojego Profilu Zaufanego można samodzielnie przedłużyć jego ważność, logując się na swoje konto na stronie  www.epuap.gov.pl wybierając zakładkę: Moje profile zaufane (pz.gov.pl).  Następnie w szczegółach profilu należy wybrać zakładkę: Przedłuż ważność online. Na stronie  www.pz.gov.pl w szczegółach profilu należy wybrać zakładkę: Przedłuż ważność online.