Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji podatkowej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek sporządzony odręcznie wraz z dowodem opłaty. Uzasadnienie ubiegania się o zaświadczenie:
- podstawa prawna lub interes prawny osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia;
- cel uzyskania zaświadczenia;
- informację o sposobie odbioru zaświadczenia;
- podpis osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia.


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Planowania i Finansów, pokój nr 2 (parter), tel. 913823961


Opłaty

 • Opłata za zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego / o stanie posiadania / o ustaleniu przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym - 17 zł
  Tytuł opłaty: za zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego / o stanie posiadania / o ustaleniu przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia, złożenie pełnomocnictwa m.in. w sprawach: alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych, załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej, ochrony zdrowia, budownictwa mieszkaniowego, płatności bezpośrednich dla producentów rolnych oraz wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.


Termin i sposób realizacji

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja Podatkowa

Tryb odwoławczy

Odwołanie od odmowy wydania zaświadczenia składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Kamienia Pomorskiego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Wniosek winien zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

2. Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia (art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

3. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy – Ordynacja podatkowa).