Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (pobierz wniosek w formacie DOC)
 • do wniosku należy dołączyć:
  a) kopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez osobę kształcącą młodocianego pracownika kwalifikacji do prowadzenia tego  kształcenia. W przypadku osoby kształcącej młodocianego w imieniu pracodawcy – również zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające, iż osoba ta była przez tegoż pracodawcę zatrudniona,
  b) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
  c) kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu , albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu,
  d) świadectwo pracy lub świadectwa pracy - gdy młodociany pracownik realizował przygotowanie zawodowe u kilku pracodawców,
  e) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz formularz w formacie XLSX )
  f) wszystkie zaświadczenia o udzielonej w ostatnich dwóch latach i w roku składania wniosku  pomocy de minimis albo  oświadczenie wnioskodawcy o udzielonej mu we wskazanym okresie pomocy de minimis,
  g) oświadczenie o pomocy de minimis (pobierz oświadczenie w formacie DOCX ).
  h) oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (pobierz oświadczenie w formacie DOCX ),
  i) oświadczenie dot. rzemieślnika (pobierz oświadczenie w formacie DOCX ),
  j) oświadczenie dot. zgodny na przetwarzanie danych osobowych młodocianego pracownika/pracodawcy

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Oświaty Kultury i Sportu, tel. 913820982


Opłaty

brak opłat


Termin i sposób realizacji

Termin rozpatrzenia sprawy 30 dnia od daty wpłynięcia wniosku.


Podstawa prawna

 • art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
 • §2 ust.1 pkt1, §3, §6, §10 ust.1 pkt1, §11 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania 
 • §10 ust.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu
 • art.37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza  Kamienia Pomorskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

 •  Pracodawca składa wymagane dokumenty w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
 • Dofinansowanie odbywa się na mocy podpisanej umowy pomiędzy Kuratorem Oświaty w Szczecinie a Burmistrzem Kamienia Pomorskiego.