herbeBOI - Gmina Kamień Pomorski

Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Sprawy oświatowe

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:
1) kopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez osobę kształcącą młodocianego pracownika kwalifikacji do prowadzenia tego  kształcenia. W przypadku osoby kształcącej młodocianego w imieniu pracodawcy – również zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające, iż osoba ta była przez tegoż pracodawcę zatrudniona;
2) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
3) kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu , albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu;
4) świadectwo pracy lub świadectwa pracy - gdy młodociany pracownik realizował przygotowanie zawodowe u kilku pracodawców;
5) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
6) wszystkie zaświadczenia o udzielonej w ostatnich dwóch latach i w roku składania wniosku  pomocy de minimis albo  oświadczenie wnioskodawcy o udzielonej mu we wskazanym okresie pomocy de minimis;
7) oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku i w roku składania wniosku.
8) oświadczenie dot. zgodny na przetwarzanie danych osobowych młodocianego pracownika/pracodawcy.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Kopernika 26

Referat Oświaty Kultury i Sportu, tel. 913820982

Opłaty

brak opłat

Termin i sposób załatwienia

Termin rozpatrzenia sprawy 30 dnia od daty wpłynięcia wniosku.

Podstawa prawna

  • Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 910)
  •  Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 256 ze zm.)
  • §2 ust.1 pkt.1, §3, §6, §10 ust.1 pkt.1, §11 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tj. Dz.U. z 2018 roku poz. 2010, ze zm.)
  • §10 ust.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 roku poz. 391)
  • Art.37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 708)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza  Kamienia Pomorskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

  •  Pracodawca składa wymagane dokumenty w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
  • Dofinansowanie odbywa się na mocy podpisanej umowy pomiędzy Kuratorem Oświaty w Szczecinie a Burmistrzem Kamienia Pomorskiego.