herbeBOI - Gmina Kamień Pomorski

Ustalenie numeru porządkowego

Nieruchomości, dzierżawa

Wymagane dokumenty

Ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości (budynku) następuje po złożeniu wniosku na formularzu urzędowym, który powinien zawierać:
1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;
2. określenie przedmiotu wniosku;
3. informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Do wniosku należy dołączyć kopię mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10000 lub kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu, z naniesioną lokalizacją budynku.

Wzór wniosku określony jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
pobierz wzór  Wniosku o ustalenie numeru porządkowego - plik w formacie PDF

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Geodezji i Gospodarowania Mieniem, pokój nr 14 (II piętro), tel. 913823967

Opłaty

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego jest wolny od opłat.

17 zł - opłata skarbowa (za wydanie zaświadczenia o istniejącym numerze porządkowym). Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłaty można dokonać:
- na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
Tytuł opłaty: za wydanie zaświadczenia o istniejącym numerze porządkowym
- gotówką w kasie urzędu
- kartą płatniczą w urzędzie

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów za wyjątkiem budynków położonych przy ulicy lub placu, dla których prowadzona jest procedura zmierzająca do uchwalenia przez radę miasta ich nazwy.
Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

  • art. 47a, art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

Numery porządkowe ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości