Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Ustalenie numeru porządkowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości (budynku) następuje po złożeniu wniosku na formularzu urzędowym (pobierz wniosek w formacie DOCX), który powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
 • określenie przedmiotu wniosku,
 • informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z lokalizacją budynku będącego przedmiotem wniosku.  

Wzór wniosku określony jest w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów z dnia 21 lipca 2021 r.


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Geodezji i Gospodarowania Mieniem
pokój nr 14 (II piętro), tel. 913823967


Opłaty

 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego jest wolny od opłat.
 • Opłata skarbowa (za wydanie zaświadczenia o istniejącym numerze porządkowym) - 17 zł 
  Tytuł opłaty: za wydanie zaświadczenia o istniejącym numerze porządkowym

  Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Termin i sposób realizacji

Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów za wyjątkiem budynków położonych przy ulicy lub placu, dla których prowadzona jest procedura zmierzająca do uchwalenia przez radę miasta ich nazwy.

Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku.


Podstawa prawna

 • art. 47a, art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów z dnia 21 lipca 2021 r.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

Numery porządkowe ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.

Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości.