Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Złożenie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  • Zaświadczenie o średnim miesięcznym zużyciu wody

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej
pok. nr 3b (parter) tel. 913821142 wew.980


Opłaty

brak


Termin i sposób realizacji

14 dni od dnia zamieszkania w nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów.

 


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w sytuacji, kiedy została wydana decyzja określająca wysokość zobowiązania. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Na stronie https://kamienpomorski-eboi3.alfatv.pl/formularz/deklaracja dostępny jest elektroniczny kreator deklaracji (e-Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami). Platforma ułatwia wypełnianie formularzy i bezpieczne przekazywanie danych do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim przez platformę ePUAP, z użyciem podpisu elektronicznego.

E-Deklarację można opatrzyć podpisem zaufanym przy użyciu Profilu Zaufanego, który jest darmowy. Zachęcamy do potwierdzenia Profilu Zaufanego w naszym Urzędzie.  Od 29.05.2020 roku jesteśmy Punktem Potwierdzania Profilu Zaufanego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://kamienpomorski.pl/strona/punkt-potwierdzania-profilu-zaufanego

W przypadku braku podpisu elektronicznego, po wypełnieniu danych na ww. stronie https://kamienpomorski-eboi3.alfatv.pl/formularz/deklaracja  można wydrukować deklarację, podpisać ją odręcznie, a następnie wysłać ją pocztą do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim lub osobiście dostarczyć do Urzędu. Data nadania listu jest uznawana jako data złożenia deklaracji. Dokumenty podpisują upoważnione do tego osoby lub zarządcy, dysponujący odpowiednim pełnomocnictwem.