Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Decyzje w sprawach ulgi z tytułu utworzenia lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o zastosowanie ulgi w podatku rolnym - sporządzony odręcznie (wraz z oświadczeniem o ilości posiadanych hektarów, rodzaju prowadzonej działalności wg kodów PKD, pobierz Załącznik do wniosku o ulgę podatkową - plik w formacie DOCX), kserokopia dokumentu potwierdzającego nabycie gruntów rolnych.

Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, pobierz Oświadczenie przedsiębiorcy o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - plik w formacie DOCX ;
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, pobierz Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis  - plik w formacie PDF

Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, o których mowa pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi.


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Planowania i Finansów, pokój nr 2 (parter), tel. 913823961


Opłaty

brak opłat


Termin i sposób realizacji

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja Podatkowa
 • Ustawa z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. Ustawa o podatku rolnym
 • Ustawa z dnia z dnia 30 kwietnia 2004 r. - O postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Kamienia Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zażalenie na postanowienie, składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał, w terminie 7 dni od daty doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
  a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
  b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
  c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie;
 • Ulga, o której mowa stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).
 • Wniosek winien zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).
 • Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia (art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).
 • W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy – Ordynacja podatkowa)