Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Kamień Pomorski

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Dokumenty wymagane do zameldowania osobistego lub przez pełnomocnika w naszym Urzędzie:
  a) formularz: zgłoszenie zameldowania na pobyt stały (pobierz formularz w formacie PDF) lub zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy (pobierz formularz w formacie PDF) - pobierz go i wypełnij, a następnie wydrukuj. Formularz musi być potwierdzony czytelnym podpisem wraz z datą jego złożenia przez właściciela lokalu/domu lub osobę, która posiada inne prawo do lokalu (np. najemcę),
  b) dowód osobisty lub paszport (do wglądu),
  c) dokument potwierdzający prawo do lokalu - do wglądu (w oryginale). Jeśli jesteś właścicielem okaż dokument, który to potwierdzi, np. wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny. Innym dokumentem może być np. umowa najmu, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. Jeśli nie jesteś właścicielem i nie posiadasz też innego prawa do mieszkania, w którym chcesz się zameldować - niech osoba, która ma takie prawo podpisze się na formularzu, potwierdzając tym samym Twój pobyt. Dokument potwierdzający prawo do lokalu tej osoby musisz okazać w  naszym Urzędzie.
  Zameldować możesz się osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo (pobierz wzór pełnomocnictwa w formacie PDF) musi być na piśmie. Pełnomocnik powinien mieć ze sobą swój dowód osobisty lub paszport.
   
 • Do elektronicznego zgłoszenia należy załączyć:
  a) dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub w razie niemożności jego uzyskania - skan (odwzorowanie cyfrowe),
  b) dokument elektroniczny zawierający oświadczenie, właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w tym lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - skan (odwzorowanie cyfrowe),
  c) dokument elektroniczny pełnomocnictwa (w przypadku zameldowywania przez pełnomocnika) uwierzytelniony Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym (udzielającego pełnomocnictwa).

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1

Referat Organizacyjny - Biuro Dowodów Osobistych i Ewidencja Ludności
pok. 3A (parter), tel. 913823958, 913823974


Opłaty

 • Zaświadczenie potwierdzające zameldowanie na pobyt stały jest bezpłatne. 
 • Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy - 17zł (takie zaświadczenie dostaniesz na wniosek).
  Tytuł opłaty: Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
 • Pełnomocnictwo do zameldowania jest bezpłatne.
 • Opłata za pełnomocnictwo do wydania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy -17zł.
  Tytuł opłaty: Opłata skarbowa za wydanie pełnomocnictwa
  W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Opłaty można dokonać:

 • na rachunek bankowy nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 , Gmina Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1
 • gotówką w kasie Urzędu
 • kartą płatniczą w Urzędzie

Termin i sposób realizacji

Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia, zostaniesz od razu zameldowany. Jeśli będzie to zameldowanie na pobyt stały - otrzymasz zaświadczenie. Jeśli meldujesz się na pobyt czasowy i chcesz dostać zaświadczenie, złóż wniosek w tej sprawie.    


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Każdy, kto ma polskie obywatelstwo i mieszka w Polsce, powinien pamiętać o obowiązku meldunkowym. Masz 30 dni na zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania (licząc od dnia przybycia do tego miejsca).
 • Jeśli mieszkasz pod konkretnym adresem i zamierzasz tam mieszkać na stałe - zamelduj się tam na pobyt stały. Jeśli tymczasowo mieszkasz pod innym adresem niż adres Twojego zameldowania i chcesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu stałego zameldowania) - zamelduj się tam na pobyt czasowy.
 • Pamiętaj, że możesz mieć jednocześnie jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
 • Jeśli meldujesz się na pobyt stały lub czasowy nie musisz wymeldowywać się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy).
 • Możesz zameldować się:
  a) osobiście lub przez pełnomocnika w naszym Urzędzie, albo
  b) elektronicznie (przez Internet).
  Aby zameldować się przez Internet musisz posiadać Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Jeśli posiadasz dostęp do bankowości elektronicznej, to sprawdź czy Twój bank oferuje możliwość założenia Profilu Zaufanego bez wychodzenia z domu (obecnie jest to kilka banków, a ich lista się wydłuża). Założenie Profilu Zaufanego w bankowości elektronicznej jest proste i szybkie. Profil Zaufany możesz także potwierdzić w naszym Urzędzie, w Biurze Obsługi Interesanta, który znajduje się na parterze. Tutaj dostępna jest karta usługi (procedura) dot. założenia Profilu Zaufanego w naszym Urzędzie

  Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny - meldują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18  roku życia).